Regulamin terapia online

Regulamin świadczenia usług

Dzień dobry!

Administratorem serwisu odstresowani.pl i jednocześnie Usługodawcą, z którym możesz zawrzeć za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie usług polegających na odbywaniu terapii online jest Global X Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakrze 79, 08-200 Łosice, NIP: 4960249870, KRS: 00000646869, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały opisane m.in. zasady zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy o świadczenie usług polegających na odbywaniu terapii online oraz szczegóły związane z realizacją zawartej w ten sposób umowy. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem office@odstresowani.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem http://odstresowani.pl/polityka-prywatnosci,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod http://odstresowani.pl/regulamin-terapia-online/,
 5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem http://odstresowani.pl/,
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług polegających na terapii online, zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, mocą, której Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługi w zakresie wynikającym ze złożonego przez Klienta zamówienia, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
 7. Usługodawca – Global X Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakrze 79, 08-200 Łosice, NIP: 4960249870, KRS: 00000646869, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000,00 zł.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Klient może zawrzeć z Usługodawcą Umowę.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail,
  • aktywne konto w aplikacji Skype. 
 1. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 2. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 3. Ceny widoczne w Serwisie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia z Usługodawcą umowy. 
 3. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Klienta. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta. 
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawarte za pośrednictwem Serwisu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@odstresowani.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia z Usługodawcą Umowy, Klient musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać interesującą go usługę (w przypadku niektórych usług może istnieć konieczność wyboru określonego wariantu usługi),
  • wybrać interesujący go termin wykonania usługi oraz kliknąć przycisk “Kontynuuj”,
  • po kliknięciu przycisku “Kontynuuj” wypełnić formularz zamówienia, przechodząc przez kolejne jego kroki, polegające, w szczególności, na podaniu danych Klienta niezbędnych do zawarcia oraz realizacji Umowy, 
  • zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie zaakceptować postanowienia tych dokumentów poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa (akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy),
  • wybrać sposób płatności, 
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekieruje go do płatności poprzez system Dotpay.
 2. Klient dokonuje płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 6342661860 oraz REGON 240770255.
 3. Płatność elektroniczna odbywa się poprzez bramkę płatności, która znajduje się na stronie Serwisu.
 4. Z chwilą złożenia zamówienia umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania usługi w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. Przełożenie terminu wykonania usługi jest możliwe na 48 godzin przed ustalonym czasem. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu.
 8. Klientowi, który nie pojawił się na wideorozmowie bez uprzedniego jej odwołania z zachowaniem minimalnego czasu, nie przysługuje zwrot kosztów.

§ 5

Usługi i zobowiązania stron

 1. Mocą zawartej Umowy, Usługodawca zobowiązuje się wykonać dla Klienta zamówione usługi związane z korzystaniem z Serwisu. 
 2. Do usług związanych z korzystaniem z Serwisu należą: zarejestrowanie użytkownika, wybór usługi, udostępnienie dashboardu użytkownika,  umożliwienie odbywania terapii online.
 3. Zakres zobowiązań Klienta wynika z zakresu świadczonej usługi oraz wybranego wariantu. W przypadku niektórych usług przy wyborze określonego wariantu zakres świadczonych usług może być szerszy niż ten określony w § 5 ust. 2. Każda usługa opatrzona jest w Serwisie opisem zakresu świadczonych usług.
 4. Jeżeli realizacja usługi polega na konsultacji z Klientem, termin zostanie ustalony wspólnie przez strony, tak by był on satysfakcjonujący dla Klienta.
 5. Po zarejestrowaniu się do dashboardu użytkownik wybiera termin dogodny dla obu stron (klienta i terapeuty) i odbywa terapię zgodnie z harmonogramem. 
 6. Mocą zawartej Umowy, Klient zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu Umowy zależy od wybranych przez Klienta usług oraz ich wariantów. Wysokość wynagrodzenia wskazana jest w Serwisie w ramach informacji o każdej z usług. Wiążące jest wynagrodzenie widoczne w Serwisie w chwili składania zamówienia. Wynagrodzenie płatne jest z góry w momencie składania zamówienia. 

§6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług specjalistycznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako w formie komunikacji. 
 4. Prawo to wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone drogą mailową na adres office@odstresowani.pl nie później niż 48 godzin przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 72 godziny klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę specjalistyczną

§ 7

Reklamacja

 1. Klient niezadowolony z usługi może wysłać za pośrednictwem adresu e-mail office@odstresowani.pl zgłoszenie reklamacyjne. 
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości. Odpowiedź zostanie udzielona Klientowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej na ten sam adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja. 

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Klient przekazuje Usługodawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy, założeniem konta lub kontaktem z Usługodawcą.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu wykonania usług będących przedmiotem  umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 4. Jeżeli Klient podjął decyzję o założeniu konta, jego dane osobowe przetwarzane są również w celu założenia i utrzymywania konta w Serwisie.
 5. Jeżeli Klient skontaktował się z Usługodawcą, jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji. 
 6. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://odstresowani.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Serwisu oraz z zawartymi Umowami jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili jego akceptacji na etapie składania zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.