Regulamin iDNA

Category sygnet

Dane gromadzone centralnie na serwerach znajdują się pod szczególną ochroną Systemy szyfrowania danych gwarantują zachowanie poufności danych przechowywanych na serwerach.

Dzień dobry!

Administratorem serwisu https://odstresowani.pl/idna-stres/i jednocześnie Usługodawcą, z którym możesz zawrzeć za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu testu DNA jest Global X Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakrze 79, 08-200 Łosice, NIP: 4960249870, KRS: 00000646869, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zostały opisane m.in. zasady zawarcia za pośrednictwem serwisu umowy o świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu testu DNA oraz szczegóły związane z realizacją zawartej w ten sposób umowy. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem office@odstresowani.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową,
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Polityka Prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem https://odstresowani.pl/idna-stres/
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod https://odstresowani.pl/idna-stres/,
 5. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://odstresowani.pl/idna-stres/,
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu testu DNA, zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu, mocą, której Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługi w zakresie wynikającym ze złożonego przez Klienta zamówienia, a Klient zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie,
 7. Usługodawca – Global X Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zakrze 79, 08-200 Łosice, NIP: 4960249870, KRS: 00000646869, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 30 000,00 zł.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Klient może zawrzeć z Usługodawcą Umowę.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail. 
 4. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Ceny widoczne w Serwisie są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.  
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Usługodawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Serwisie prowadzącego do zawarcia z Usługodawcą umowy. 
 3. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Klienta. Klient loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta. 
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawarte za pośrednictwem Serwisu.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 7. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@odstresowani.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4

Zawarcie Umowy

 1. W celu zawarcia z Usługodawcą Umowy, Klient musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać interesującą go usługę (w przypadku niektórych usług może istnieć konieczność wyboru określonego wariantu usługi),
  • kliknąć przycisk „Szybki podgląd” widoczny pod oferowanymi usługami, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
  • po kliknięciu przycisku „Zamówienie” wypełnić formularz zamówienia, przechodząc przez kolejne jego kroki, polegające, w szczególności, na podaniu danych Klienta niezbędnych do zawarcia oraz realizacji Umowy, 
  • zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie zaakceptować postanowienia tych dokumentów poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa (akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do zawarcia Umowy),
  • wybrać sposób dostawy,
  • wybrać sposób płatności, 
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”, który przekieruje go do płatności poprzez system PayPal, jeżeli została wybrana płatność PayPal lub do podsumowania zamówienia, jeżeli została wybrana płatność manualna.
 2. Klient dokonuje płatności przy odbiorze przesyłki z testem lub za pośrednictwem serwisu PayPal obsługiwanego przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449.
 3. Płatność elektroniczna odbywa się poprzez płatność przy odbiorze (płatność manualna) lub bramkę płatności, która nie znajduje się na stronie Serwisu, lecz na stronie serwisu PayPal.
 4. Z chwilą złożenia zamówienia umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania usługi w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 5

Usługi i zobowiązania stron

 1. Mocą zawartej Umowy, Usługodawca zobowiązuje się wykonać dla Klienta zamówione usługi związane z przeprowadzeniem testu DNA. 
 2. Do usług związanych z przeprowadzeniem testu DNA należą: wysłanie zestawu do pobrania materiału genetycznego, zlecenie przeprowadzenia badań pobranego materiału genetycznego, przygotowanie dokumentu z wynikami badań w formacie .pdf, 30-minutowa konsultacja wyników badań z doradcą.
 3. Zakres zobowiązań Klienta wynika z zakresu świadczonej usługi oraz wybranego wariantu. W przypadku niektórych usług przy wyborze określonego wariantu zakres świadczonych usług może być szerszy niż ten określony w § 5 ust. 2. Każda usługa opatrzona jest w Serwisie opisem zakresu świadczonych usług.
 4. Jeżeli realizacja usługi polega na konsultacji z Klientem, termin zostanie ustalony wspólnie przez strony, tak by był on satysfakcjonujący dla Klienta.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient musi pobrać materiał genetyczny, zgodnie z załączoną instrukcją wysyłaną na wskazany przez Klienta adres po złożeniu zamówienia. Materiał pobrany w celu wykonania badań oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych, Klient odsyła na adres wskazany na kopercie zwrotnej dołączonej do przesyłki z instrukcją.  Wyniki badań są udostępniane Klientowi na jego osobistym koncie, które zakłada przed złożeniem zamówienia.  
 6. Mocą zawartej Umowy, Klient zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu Umowy zależy od wybranych przez Klienta usług oraz ich wariantów. Wysokość wynagrodzenia wskazana jest w Serwisie w ramach informacji o każdej z usług. Wiążące jest wynagrodzenie widoczne w Serwisie w chwili składania zamówienia. Wynagrodzenie płatne jest z góry w momencie składania zamówienia. 

§6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o świadczenie usług).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://odstresowani.pl/idna-stres/ jednak nie jest to obowiązkowe. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 9. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 7

Reklamacja

 1. Klient niezadowolony z usługi może wysłać za pośrednictwem adresu e-mail office@odstresowani.pl zgłoszenie reklamacyjne. 
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości. Odpowiedź zostanie udzielona Klientowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej na ten sam adres e-mail, z którego została zgłoszona reklamacja. 

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Klient przekazuje Usługodawcy dane osobowe w związku z zawarciem umowy, założeniem konta lub kontaktem z Usługodawcą.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu wykonania usług będących przedmiotem  umowy zawartej z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
 4. Jeżeli Klient podjął decyzję o założeniu konta, jego dane osobowe przetwarzane są również w celu założenia i utrzymywania konta w Serwisie.
 5. Jeżeli Klient skontaktował się z Usługodawcą, jego dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany i archiwizacji korespondencji. 
 6. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://odstresowani.pl/idna-stres/ 

§ 9

Dane osobowe wrażliwe

 1. Dane podawane przez Klienta, poprzez wysłanie materiału genetycznego Usługodawcy, stanowią dane genetyczne oraz dane dotyczące zdrowia w rozumieniu art. 9 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 2. Zgoda na przetwarzanie danych wskazanych w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla realizacji zamówionych usług. Usługodawca po złożeniu zamówienia wyśle na wskazany przez Klienta adres przesyłkę zawierająca instrukcję pobrania materiału genetycznego oraz formularz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych. 

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Pozostałe postanowienia

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Serwisu oraz z zawartymi Umowami jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili jego akceptacji na etapie składania zamówienia.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r. 

Najchętniej czytane